Europe (1 Trip)

Kenya (2 Trips)

Rwanda (2 Trips)

Tanzania (1 Trip)

UAE (1 Trip)

Uganda (6 Trips)